D

Balansert målstyring

 

Den grunnleggende ideen bak balansert målstyring er at ledelsen skal ha et verktøy for å kunne oversette organisasjonens visjoner og strategier, gjennom en top-down-prosess, til et omfattende sett med resultatindikatorer, og at dette skal skape et rammeverk for et strategisk måle- og ledelsessystem (Kaplan og Norton 1996).

 

Det et styringskonsept bestående av både finansielle og ikke-finansielle styringsparametre, og gir i følge Hoff og Holving (2002) et godt og egnet rammeverk for å iverksette strategier. Med balansert målstyring skal man kunne knytte kortsiktige finansielle og ikke-finansielle periodiske målinger opp mot organisasjonens langsiktige visjon og strategier.

 

Et sentralt element i dette styringssystemet, er at de ovennevnte styrings-parametrene er utviklet på basis av såkalte hypoteser om årsaks-/virkningssammenhenger, som støtter organisasjonens strategier og antagelser om hvordan resultatene skapes.

 

Balansert målstyring skal altså hjelpe organisasjonen med å oversette visjon og strategier til konkrete mål. Skal vi kunne utvikle styringsparametre som kan gi oss kunnskap om de tiltakene vi har satt i gang bidrar til å nå disse målene, må vi etablere hypoteser om det vi kaller kausalitet. Vi må finne frem til noen få forhold, som mer enn andre påvirker de endelige resultatene, noe Hoff og Holving (2002), kaller kritiske suksessfaktorer. Kritiske suksessfaktorer er med andre ord forhold som må være på plass, og som organisasjonen må beherske, dersom organisasjonen skal nå sine mål.

 

Ved BM prøver man å måle en bedrift ut fra følgende perspektiver/ fokusområder:
» Finansielle perspektiv (Fortid)


» Kunde/ salg perspektiv (Nåtid)

» Interne prosesser (Nåtid)

» Læring og vekst (Fremtid)

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mitt hovedprosjekt fra Høgskolen i agder.


 

 

Johan Nøkleholm © 2012

 

Innføring av Balansert målstyring kan virke som et langt lerret å bleke for mange.

Som ved de fleste organisasjonstiltak, dreier det seg i bunn og grunn om god

prosjektstyring. Behovet for å tilpasse prosessen etter virksomhetsspesifikke

forhold kan imidlertid ikke understrekes nok.

Velkommen til Johan Nøkleholm